ALGEMEEN REGLEMENT OVJ

Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemene bepalingen
Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
Artikel 3: Categorieën van leden
Artikel 4: Algemene verplichtingen van de leden
Artikel 5: Bestuur
Artikel 6: Verkiezingen en benoemingen
Artikel 7: Officiële mededelingen
Artikel 8: Jaarlijkse wedstrijden en competitie
Artikel 9: Adressen
Artikel 10: Wedstrijdreglement

Artikel 1 – Algemene bepalingen
1. De O.V.J. verheugt zich te gast te zijn bij een tweetal maneges in de omgeving van Apeldoorn te
weten:
Paardensportcentrum Gert van den Hoorn
Asselseweg 35
3775 KV Kootwijk
Tel. 0577 – 456220

Manege Pothoven
Broeklanderweg 91
7341 PN Beemte-Broekland
Tel. 055 – 3231802

2. Voor de regels van het tenue van leden van OVJ worden de algemene regels van de KNHS gevolgd.

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Indien de KNHS een aanmeldingsformulier heeft voorgeschreven, wordt dit aanmeldingsformulier gebruikt. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
2. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
3. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging. De statuten en reglementen van de onder lid 2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.
4. Kosten van het lidmaatschap.
In de eerste plaats een jaarlijkse contributie. (zie bijlage)
Voor leden tot 16 jaar bestaat een gereduceerd tarief (zie bijlage). Hiervoor ontvangt u jaarlijks een rekening. Het adres en bankrelatie van de O.V.J. vindt u onder het hoofdstuk adressen.
Wacht u niet te lang met betalen, daar de KNHS heeft bepaald dat startkaarten alleen aan ruiters en amazones mogen worden toegestuurd indien de contributie van de O.V.J. is betaald.
U begrijpt wel dat wij op basis van dit bedrag de vereniging niet draaiend kunnen houden. Daarom wordt u op wedstrijden startgeld gevraagd, wat voor u als lid natuurlijk een lager bedrag is dan voor niet-leden.
Opzeggen:
U dient uw lidmaatschap schriftelijk op te zeggen, uiterlijk 1½ maand voor het begin van het volgende contributiejaar. Dit betekent dat de opzegging dus vóór 15 november in ons bezit moet zijn. Wordt dit vergeten, dan bent u helaas de contributie voor het volgend jaar verschuldigd.
5. Promotieregeling KNHS
Om deel te mogen nemen aan de opengestelde wedstrijden (dressuur en springen) zijn alle combinaties verplicht zich bij de KNHS te laten registreren.

Adres van de KNHS vindt u onder het hoofdstuk adressen.
Daarnaast is het mogelijk om voor promotie te rijden. Dit houdt in dat een combinatie na het behalen van het vereiste puntenaantal per klasse, in de volgende, hogere, klasse mag starten. (t/m Z)
De punten hiervoor kunnen alleen tijdens opengestelde wedstrijden worden behaald.
Om aan de promotieregeling te kunnen deelnemen, heeft de combinatie een startkaart en startcoupons nodig. De 1ste maal vraagt u deze d.m.v. formulieren bij de KNHS aan. Betalen na ontvangst van een acceptgiro. De startkaart wordt rechtstreeks bij de KNHS aangevraagd door het lid zelf. U kunt alleen over een startkaart enz. beschikken, zodra u lid bent van een KNHS- vereniging zoals de O.V.J.. (een reglementaire verplichting). Iedere combinatie (ruiter/paard) beschikt over een startkaart. Jaarlijks volgt een startkaartregistratie na betaling van het verschuldigde bedrag. De startcoupons maken het de KNHS mogelijk de wedstrijdresultaten snel en accuraat in een computer te registreren. Juryleden noteren de behaalde resultaten direct op deze startcoupons, tijdens de wedstrijden. Startcoupons zijn via een formulier verkrijgbaar bij de KNHS. Alle genoemde formulieren kunt u bij het secretariaat van de O.V.J. aanvragen.

NB. 1 Alleen onderlinge wedstrijden zijn opengesteld voor de organiserende vereniging en één lidvereniging. Hierbij kunnen geen winst- of verliespunten geregistreerd worden.
NB. 2 Springen voor promotie in de klasse B en L is toegestaan in een bak van 20 x 40 meter.

Artikel 3 – Categorieën van leden
1. De vereniging kent:
a. Seniorleden;
b. Juniorleden, een lid is juniorlid tot en met het jaar waarin het lid 16 jaar is geworden.
De minimumleeftijd voor een OVJ-lid is 12 jaar.
2. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.
3. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
4. Ereleden betalen geen contributie.

Artikel 4 – Algemene verplichtingen van de leden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich voorts:
a. Desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te zenden aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS;
b. Het bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de boekhouding en de administratie met de daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar het bestuur zulks aangeeft;
c. Om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde;
d. Om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan wel mede te werken aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNHS dan wel een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend;
e. Zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de KNHS.
2. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Artikel 5 – Bestuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.
3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt dan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
7. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.
Het bestuur van OVJ bestaat uit minimaal 5 leden, die elk een aantal taken verrichten (een lijst met namen treft u aan als inlegvel).

Voorzitter:
•Algemene leiding;
•Contacten naar buiten met o.a. de maneges en de gemeente;
•Onderhouden van de contacten met de media en de sportraad.

Secretaris:
•Contacten met de KNHS;
•Overleg over wedstrijdkalender met het secretariaat van het betreffende district;
•Verzorging van de notulen van de bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ledenvergadering;
•Verzorgen jaarverslag;
•Inschrijven nieuwe leden.
•Uitnodigen van de juryleden, ringmeesters en parcoursbouwers voor de wedstrijden.

Penningmeester:
•Verzorgen van de ledenadministratie en financieel beheer;
•Verzorgen van de prijzen vóór en tijdens de wedstrijden.

1e Wedstrijdsecretaris:
•Contacten met de deelnemers voor inschrijving bij de wedstrijden;
•Verzorgen van de startlijsten en uitslagen;
•Samenstellen wedstrijdkalender in overleg met het bestuur.

2e Wedstrijdsecretaris:
•Uitnodigen van de schrijfsters voor de wedstrijden.
•Onderhouden van de website

Technische bestuursleden / Algemene zaken:
•Contacten met de werkcommissie
•Technische organisatie van de wedstrijden (parcourshulpen, geluid, parkeerterrein, op- en afbouw van materialen, afleveren terreinen in goede staat.
•Organisatie onderhoud materiaal;
•Ondersteuning secretariaat.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur valt verder o.a. nog de verkoop van advertenties, het benaderen van sponsors, het organiseren van evenementen en de rekenkamer. 

Artikel 6 – Verkiezingen en benoemingen
1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn/worden.
3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.
4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatsteling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.

Algemene ledenvergaderingDe algemene ledenvergadering wordt in februari / maart gehouden en is voor iedereen toegankelijk.(hiervoor ontvangt u een uitnodiging) Wij stellen het op prijs tijdens deze vergadering zoveel mogelijk leden te begroeten. Tijdens deze vergadering wordt onder meer het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende jaar gepresenteerd. Nieuwe bestuursleden worden tijdens een ledenvergadering benoemd, na instemming van de aanwezige leden. Buiten de wedstrijden is de algemene ledenvergadering bij uitstek geschikt om uw op- of aanmerkingen aan het bestuur kenbaar te maken.

Artikel 7 – Officiële mededelingen
Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.
De officiële mededelingen worden weergegeven op de website (www.ovj.nl). Hiervoor is een rubriek nieuws opgenomen.

Artikel 8 – Jaarlijkse wedstrijden en competitie
De wedstrijden en competities van de O.V.J. worden verdeeld over twee seizoenen.

•Het buitenseizoen loopt van april t/m september
•Het binnenseizoen beslaat het verdere jaar.

Het buitenseizoen
Tijdens het buitenseizoen worden er gemiddeld 4 wedstrijden (springen en dressuur) verreden. Aan deze wedstrijden zijn prijzen verbonden zoals linten, bekers en/of geldprijzen.

Het binnenseizoen
Tijdens het binnenseizoen worden bij de O.V.J. vijf dressuurwedstrijden verreden. Aan deze wedstrijden zijn prijzen verbonden zoals linten en bekers. Voor de eigen leden houdt de O.V.J. een wintercompetitie. De competitieprijzen bestaan uit ‘Bronzen Paarden’ voor de winnaars van de klassen en volgprijzen. De prijzen worden uitgereikt tijdens een jaarlijks evenement. Dit is toegankelijk voor leden en introducés en wordt na de wintercompetitie gehouden. De reglementen van deze competitie zijn in een afzonderlijke mededeling omschreven.

Artikel 9 – Adressen
Hieronder staan de verschillende adressen weergegeven:

Verenigingssecretariaat Oost Veluwse Rij- en Jachtvereniging:
Ruysdaelstraat 37
7412 RE Deventer
Tel. 06-19400373 / Fax 084 -7566814
e-mail : vereniging@ovj.nl
Inschrijving Verenigingsregister:
K.v.K. : 40101176
Nummer lidvereniging KNHS paard: 60193
Nummer lidvereniging KNHS pony: 674898
Wedstrijdsecretariaat Oost Veluwse Rij- en Jachtvereniging:
E-mail: wedstrijd@ovj.nl
Bankrelatie O.V.J.: Rabobank N.V. Apeldoorn – rekeningnummer 38.33.32.303

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
De Beek 125
3852 PL Ermelo (in het Federatiecentrum)
Tel. 0577 – 408200
Fax. 0577 – 401725
E-mail: info@knhs.nl

Artikel 10 – Wedstrijdreglement
Bij de O.V.J. wordt gereden volgens het wedstrijdreglement van de Afdeling Basiswedstrijdsport KNHS.
Daarnaast geldt een aantal specifieke regels:
1. In het wedstrijdprogramma wordt de duur van de dressuurproef, in de betreffende rubriek, aangegeven. Bij de springrubrieken wordt uitgegaan van ca. 2 minuten. Zowel bij de dressuur als bij het springen wordt op nummervolgorde gestart.
2. De deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de ringmeester/ jury op te volgen.
3. De deelnemers zijn in het bezit van startcoupons. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste inschrijving in de rubriek(en) waarin zij startgerechtigd zijn. Startcoupons tijdig indienen bij het wedstrijdsecretariaat. Verwerking geschiedt op volgorde van binnenkomst, gerekend vanaf vijf weken voor wedstrijddatum.
4. Mocht u zich willen terugtrekken voor een wedstrijd, dan kan dit tot de 8 dagen voor de wedstrijd.
In alle gevallen verzoeken wij u om uw afmelding zo spoedig mogelijk door te geven aan het wedstrijdsecretariaat. Bij afmelden na sluitingsdata worden de startgelden (inclusief een administratieve toeslag) doorberekend.
5. Wanneer in de springrubrieken (M, Z en ZZ) zes of minder deelnemers zijn, wordt deze in handicap verreden. Het uitgeloofde prijzengeld zal naar evenredigheid worden aangepast.
6. Prijsuitreiking dressuur:
Buitenwedstrijden: bij het wedstrijdsecretariaat.
Binnenwedstrijden: in de foyer van de manege.
De prijzen van het springen kunnen na afloop van de rubriek opgehaald worden bij het wedstrijdsecretariaat.
De O.V.J. houdt haar wedstrijden volgens de regels die zijn vastgesteld door de KNHS. Een boekje met de officiële wedstrijdbepalingen kan bij de KNHS worden besteld.
De wedstrijddata staan vermeld op de O.V.J. website (www.ovj.nl). Tevens treft u daar een overzicht van de Kring Noordoost-Veluwe en Oost-Flevoland aan.